Obchodné podmienky
Tu sú základné obchodné podmienky, ktoré vyžadujeme pri požičaní našich strojov.

Podmienky prenájmu pozicajsima.eu platné od 1.9.2017DOKLADY POTREBNÉ NA PRENÁJOM:


Dokumenty požadované na registráciu nového subjektu pred prvým prenájmom:

 • Súkromné osoby: 2 platné identifikačné doklady: občiansky preukaz + pas alebo vodičský preukaz. Prenajímateľ má právo urobenia fotokópii týchto dokladov z dôvodu poja proti trestnej činnosti ak má akékoľvek podozrenie.
 • Firmy a podnikatelia: výpis z obchodného alebo živnostenského registra + preukaz totožnosti alebo cestovný pas. V prípade platiteľov DPH, osvedčenie o registrácii DPH.
 • Osoba, ktorá nie je uvedená v živnostenskom registri ako štatutárny orgán spoločnosti, je povinná predložiť platnú plnú moc osoby oprávnenej zo zákona konať v tejto spoločnosti.

Toto opatrenie chránia zákazníkov pred zneužitím informácií v obchodnom styku na účely podvodného alebo neautorizovaného prenájmu. Z tohto dôvodu vyžadujeme pri každom ďalšom požičaní preukaz totožnosti alebo platné splnomocnenie od osoby, ktorá si prenajíma stroje.


VRATNÁ
ZÁLOHA


Podmienkou
prenájmu je zloženie vratnej zálohy, ktorej výška závisí od hodnoty zapožičaného stroja a druhu obchodného vzťahu.

 • Úplne neznámi zákazníci skladajú zálohu v plnej výške.
 • Zákazníci, ktorí podpísali rámcovú zmluvu alebo majú dlhú históriu, a plnia si včas svoje záväzky skladajú kauciu podľa dohody.


V prípade veľkého objemu otvorených objednávok, môže byť požadovan
á záloha bez ohľadu na obchodnú históriu zákazníka.

Zákazníkom ponúkame vo vybraných prípadoch kombináciu základn
ej zálohy a alternatívnej formy zábezpeky, ako je záložné právo k hnuteľnému majetku, ktorý je preukázateľne vo vlastníctve zákazníka.

CENY
PRENÁJMOV

Aktuálne ceny za prenájom vrátane alebo bez
obsluhy nájdete na http://www.pozicajsima.eu/cenník. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

PLATBA VRÁTENEJ
ZÁLOHY

Platby v hotovosti je možné získať až do zákonom stanoveného limitu alebo prevodom na účet
požičovne, ​​pričom stroj bude prenajatý po započítaní sumy na účet. Vratná záloha sa vracia až po vrátení stroja rovnakým spôsobom ako bola zaplatená.

PLATBA PRENÁJMU

Hotovostné platby môžu byť prijaté až do zákonom stanoveného limitu alebo prevodom na účet
požičovne podľa podmienok nájmu.

PREPRAVA STROJOV

Doprava je poskytovaná samotným nájomcom alebo je možné využiť možnosť požičania si ťažnej súpravy, ktorá spĺňa hmotnostný limit vodičského preukazu skupiny B. V prípade prenájmu stroja
s obsluhou sa prenájom stroja a prenájom ťažnej súpravy platí osobitne. Cena za prenájom sa odvíja od aktuálneho cenníka.

Nie sme zodpovední za zmenu trasy kvôli aktuálnej dopravnej situácii alebo zásahu vyššej moci.

PRACOVNÝ ČAS A OPOTREBOVANIE

Za jeden deň je možné pracovať s prenajatým strojom v priemere najviac 8 MTH (motor hodín). Za každú ďalšiu hodinu účtujeme 7,-€ . Nájomca je povinný doniesť stroj v stanovenom čase. Ak prinesie stroj po stanovenom čase prenajímateľ si môže účtovať za každú aj začatú hodinu pokutu 10 % z nájomného

PODMIENKY PRE
DANIA A VRÁTENIA STROJA

 • Stroje a vozidlá vrátane príslušenstva sú dodávané na základe nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca zaväzuje disponovať prenajatým vybavením v súlade s podmienkami odovzdania a vrátenia stroja. Podpisom nájomca súhlasí s tým, že podmienkam rozumie, súhlasí s mini a bude sa podľa nich riadiť.
 • Nájomca prevzal čistý stroj vrátane príslušenstva v prevádzkovom stave a súhlasí so zmluvnými podmienkami.
 • V prípade, že nájomca nedodrží podmienky platby, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu z omeškania 0,1% fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 • Nájomca bol riadne a plne oboznámený s prevádzkou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky prenajatého stroja. Zároveň sa zaväzuje informovať osobu, ktorá bude obsluhovať stroj s týmito informáciami.
 • Nájomca súhlasí s tým, že nebude používať stroj alebo jeho príslušenstvo na iné účely, než na ktoré je určený.
 • Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť stroj a príslušenstvo proti krádeži takým spôsobom, ktorý poisťovne považujú za bezpečné. Ak k odcudzeniu aj tak dôjde, je nájomca povinný to okamžite oznámiť polícii, ústne a písomne aj ​​prenajímateľovi. Nájomca sa týmto tiež zaväzuje zaplatiť náhradu škody do výšky trhovej ceny stroja.
 • Nájomca sa zaväzuje vykonať pravidelnú údržbu na vlastné náklady. Ak sám nemôže vykonať údržbu, je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi a nesmie stroj ďalej používať.
 • Nájomca je zodpovedný za škody, ktoré na stroji vznikli jeho vlastnou vinou alebo vinou tretej strany.
 • Nájomca sa zaväzuje, že nebude viesť stroje alebo vozidlá pod vplyvom drog alebo alkoholu.
 • V prípade poruchy stroja alebo potreby údržby, ktorú nájomca nemôže vykonať, nájomca nie je zbavený povinnosti platiť nájomné.
 • Nájomca ručí je zodpovedný za správne a včasné vrátenie stroja a príslušenstva v dohodnutom čase. Ak tak neurobí, zaväzuje sa aj naďalej platiť nájomné zvýšené o 100% po tomto termíne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Prenajímateľ sa zaväzuje zaplatiť za vyčistenie špinavého stroja cenu rovnajúcu sa 50% denného nájomného.
 • Nájomca nesmie prenajatú vec stroj alebo príslušenstvo odcudziť, dať, predať alebo prenajať tretej strane alebo ju použiť ako zálohu.
 • V prípade prenajatia vozíka na prepravu strojov sa účtuje cena podľa aktuálneho cenníka.
 • Za jeden deň je možné pracovať až do priemeru 8 MTH(motor hodín). Za každé ďalšie MTH účtujeme 10% denného nájomného.
 • Nájomca prevezme stroje a vozidlá s plnou palivovou nádržou a zaväzuje sa ich vrátiť s plnou palivovou nádržou. V prípade nevráteného stroja s plnou palivovou nádržou sa účtujeme zmluvnú pokutu, ktorá sa rovná plnej nádrži stroja alebo vozidla.
 • V prípade nadmerného znečistenia stroja sa účtuje pokuta za vyčistenie až do výšky 30,- € za uvedenie stroja do prevádzky.
 • Požičovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť prenajať stroj alebo iný vec z ponuky požičovne komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú schválené a platné od 1.9.2017 

 

Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektuPodmienky ochrany osobných údajov

I. Základní ustanovení

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Rastislav Šoltýs - KLASSIC PRODUCTION. IČO: 41571495 so sídlom Okružná 97, Stará Ľubovňa 06401. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Okružná 97, Stará Ľubovňa 06401

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 0948 544 401

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.


IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby,
za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovom spojení,
- údaje o predmete plnenia Správca.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk (uprihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť).
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky GDPR nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.

 

 

Cesta k nám. Sme za plažou do prava pri Jakubianke a nikde inde.